Emplifi Logo With Color

Whistleblowing

Information related to Emplifi Czech Republic a.s. / Informace týkající se Emplifi Czech Republic a.s.

Whistleblowing - Czech Republic

 1. For the Emplifi Group and its companies ("Emplifi"), compliance with legal obligations and ethical principles in business is a priority. Emplifi therefore enables its employees and other associated persons to safely report unlawful behavior harmful to the company or third parties.

 2. Anyone who becomes aware of a possible unlawful act related to Emplifi, i.e. an employee (a person under employment contract, a person under an agreement on working activity or a person under an agreement to complete a job), a volunteer, a trainee, or an associated person (the "whistleblower"), can report this possible unlawful either:

  1. Through the internal reporting channels available within the Whistleblowing Procedure and Policy if you are an employee, volunteer, intern, or

  2. At the request of the whistleblower in person through a designated person (i.e. the persons designated for this purpose as listed below), and the personal meeting will take place no later than 14 days from the date of the whistleblower's request, or

  3. An associated person through anonymous@emplifi.io, or

  4. Through the external reporting channel operated by the Ministry of Justice of the Czech Republic available at: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 3. Reports submitted through the internal reporting channel are received, assessed, and the records are kept by the designated persons only. The designated persons for Emplifi Czech Republic a.s. are:

  1. Dagmar Ševčíková, Chief People and Diversity Officer, +420 602 589 272, dagmar@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pernerova 53, 186 00 Praha 8 – Karlín

  2. Sandra Martišková, People and Diversity Lead EMEA & JAPAC, +420 606 032 595, sandra@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pod Všemi svatými 427/17, 301 00 Plzeň

  3. Kateřina Caklová, Sr People Advisor, +420 727 880 471, katerina.caklova@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pernerova 53, 186 00 Praha 8 – Karlín

  4. Barbora Fabriciová, Senior Legal Counsel, +420 773 749 767, barbora.fabriciova@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pernerova 53, 186 00 Praha 8 – Karlín

 4. The designated persons shall proceed in accordance with the provisions and obligations under the Act No. 171/2023 Sb. on the Protection of Whistleblowers.

 5. Emplifi is committed to complying with all legal requirements and ensuring the highest standards of safety and protection of whistleblowers and treating all reports with due care and attention.


Ochrana oznamovatelů

 1. Pro společnosti tvořící skupinu Emplifi („Emplifi“) je dodržování zákonných povinností a etických standardů fungování společnosti prioritou. Emplifi proto umožnuje zaměstnancům a dalším spolupracujícím osobám bezpečně nahlásit nezákonné chování škodlivé pro společnost či třetí osoby. 

 2. Každý, kdo se dozví o možném protiprávním jednání ve vztahu k Emplifi, tedy zaměstnanec (tj. osoba v pracovním poměru, osoba pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce), osoba vykonávající v Emplifi dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž i jiná spolupracující osoba („oznamovatel“), může toto možné protiprávní jednání dle své volby nahlásit buď:

  1. Prostřednictvím interního oznamovacího systému komunikovaného v rámci Whistleblowing Procedure and Policy, dostupného pro zaměstnance a osoby vykonávající v Emplifi dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž, nebo

  2. Na žádost oznamovatele osobně u jedné z příslušných osob (tj. osobám, k tomu určeným, jak jsou uvedeny níže), přičemž osobní setkání proběhne nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele, nebo

  3. Spolupracující osoba na emailové adrese anonymous@emplifi.io, nebo

  4. Prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupném na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 3. Oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému přijímá, jejich důvodnost posuzuje a jejich evidenci vedou pouze příslušné osoby. Příslušnými osobami pro společnost Emplifi Czech Republic a.s. jsou:

  1. Dagmar Ševčíková, Chief People and Diversity Officer, +420 602 589 272, dagmar@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pernerova 53, 186 00 Praha 8 – Karlín

  2. Sandra Martišková, People and Diversity Lead EMEA & JAPAC, +420 606 032 595, sandra@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pod Všemi svatými 427/17, 301 00 Plzeň

  3. Kateřina Caklová, Sr People Advisor, +420 727 880 471, katerina.caklova@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pernerova 53, 186 00 Praha 8 – Karlín

  4. Barbora Fabriciová, Senior Legal Counsel, +420 773 749 767, barbora.fabriciova@emplifi.io, Emplifi Czech Republic a.s., Pernerova 53, 186 00 Praha 8 – Karlín

 4. Příslušné osoby postupují v souladu s ustanoveními a povinnostmi dle zákona č. 171/2023 Sb. z., zákon o ochraně oznamovatelů.

 5. Emplifi se zavazuje dodržovat veškeré zákonné požadavky a zajistit nejvyšší možné standardy bezpečnosti a ochrany oznamovatelů a přistupovat ke všem podnětům s náležitou péčí, vážností a odpovědností.